รายละเอียดเสาเข็มเจาะ

รายละเอียดเสาเข็มเจาะ
ข้อจำกัดในการทำเสาเข็มเจาะก็คือ ปลายเข็มเจาะไม่สามารถถูกวางได้ในชั้นทรายที่มีน้ำ เจาะผ่านชั้นทรายที่มีน้ำที่มีความหนามากกว่า 4 เมตรได้ และในชั้นดินเหนียวปนทรายหรือตะกอนทรายปนมากกว่า 40 % เนื่องจากจะมีแรงดันของน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำไหลเข้าสู่หลุมเจาะผ่านชั้นดินได้ตลอดเวลา อันจะเป็นผลให้ชั้นดิน ก่อเกิดบวมตัว ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้บริเวณปลายเสาเข็มสูญเสียสภาพ และส่งผลให้เสาเข็มสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกที่ดีได้
I0028
*เสาเข็มเจาะที่สามารถเเบบกรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัย ขึ้นกับความยาวของเสาเข็มและสภาพชั้นดินบริเวณที่ก่อสร้าง ซึ่งความยาวเสาเข็มและน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย สามารถกำหนดได้จากผลการเจาะสำรวจดินนั่นเอง.

รายละเอียดเสาเข็มเจาะขนาดต่างๆ

รายละเอียดเสาเข็มเจาะ 35รายละเอียดเสาเข็มเจาะ 40รายละเอียดเสาเข็มเจาะ 50รายละเอียดเสาเข็มเจาะ 60

เสาเข็มเจาะ

รายละเอียดเสาเข็มเจาะ35

รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มเจาะขนาด 35 cm.
1. เหล็กข้ออ้อย 12mm. จำนวน 6 เส้น ยาว 20 เมตร หรือ ชั้นทราย (6DB 12mm sd40)
2. เหล็กปอก 6 mm.ระยะห่าง 20 cm. มัดด้วย ลวดมัดเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม (วสท.) (RB6@20cm. sr24)
3. คอนกรีต สำเหร็จรูป กำลังอัด 240 Cu /Ksc เช่น ซีแพค นครหลวง ทีพีไอ น่ำเฮง (ลูกค้าเลือกได้)

เสาเข็มเจาะ

รายละเอียดเสาเข็มเจาะ35

รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มเจาะขนาด 35 cm.
1. เหล็กข้ออ้อย 12mm. จำนวน 6 เส้น ยาว 20 เมตร หรือ ชั้นทราย (6DB 12mm sd40)
2. เหล็กปอก 6 mm.ระยะห่าง 20 cm. มัดด้วย ลวดมัดเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม (วสท.) (RB6@20cm. sr24)
3. คอนกรีต สำเหร็จรูป กำลังอัด 240 Cu /Ksc เช่น ซีแพค นครหลวง ทีพีไอ น่ำเฮง (ลูกค้าเลือกได้)

เสาเข็มเจาะ

รายละเอียดเสาเข็มเจาะ35

รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มเจาะขนาด 35 cm.
1. เหล็กข้ออ้อย 12mm. จำนวน 6 เส้น ยาว 20 เมตร หรือ ชั้นทราย (6DB 12mm sd40)
2. เหล็กปอก 6 mm.ระยะห่าง 20 cm. มัดด้วย ลวดมัดเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม (วสท.) (RB6@20cm. sr24)
3. คอนกรีต สำเหร็จรูป กำลังอัด 240 Cu /Ksc เช่น ซีแพค นครหลวง ทีพีไอ น่ำเฮง (ลูกค้าเลือกได้)

เสาเข็มเจาะ

รายละเอียดเสาเข็มเจาะ35

รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มเจาะขนาด 35 cm.
1. เหล็กข้ออ้อย 12mm. จำนวน 6 เส้น ยาว 20 เมตร หรือ ชั้นทราย (6DB 12mm sd40)
2. เหล็กปอก 6 mm.ระยะห่าง 20 cm. มัดด้วย ลวดมัดเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม (วสท.) (RB6@20cm. sr24)
3. คอนกรีต สำเหร็จรูป กำลังอัด 240 Cu /Ksc เช่น ซีแพค นครหลวง ทีพีไอ น่ำเฮง (ลูกค้าเลือกได้)

รายละเอียดเสาเข็มเจาะ 35
รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มเจาะขนาด 35 cm.

1. เหล็กข้ออ้อย 12mm. จำนวน 6 เส้น ยาว 20 เมตร หรือ ชั้นทราย (6DB 12mm sd40)
2. เหล็กปอก 6 mm.ระยะห่าง 20 cm. มัดด้วย ลวดมัดเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม (วสท.) (RB6@20cm. sr24)
3. คอนกรีต สำเหร็จรูป กำลังอัด 240 Cu /Ksc เช่น ซีแพค นครหลวง ทีพีไอ น่ำเฮง (ลูกค้าเลือกได้)

รายละเอียดเสาเข็มเจาะ 40
รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มเจาะขนาด 40 cm.

1. เหล็กข้ออ้อย 12mm. จำนวน 8 เส้น ยาว 20 เมตร หรือ ชั้นทราย (8 DB 12mm sd40)
2. เหล็กปอก 6 mm.ระยะห่าง 20 cm. มัดด้วย ลวดมัดเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม (วสท.) (RB6@20cm. sr24)
3. คอนกรีต สำเหร็จรูป กำลังอัด 240 Cu /Ksc เช่น ซีแพค นครหลวง ทีพีไอ น่ำเฮง (ลูกค้าเลือกได้)

รายละเอียดเสาเข็มเจาะ 50
รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มเจาะขนาด 50 cm.

1. เหล็กข้ออ้อย 16mm. จำนวน 6 เส้น ยาว 20 เมตร หรือ ชั้นทราย (6 DB 16mm sd40)
2. เหล็กปอก 6 mm.ระยะห่าง 20 cm. มัดด้วย ลวดมัดเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม (วสท.) (RB6@20cm. sr24)
3. คอนกรีต สำเหร็จรูป กำลังอัด 240 Cu /Ksc เช่น ซีแพค นครหลวง ทีพีไอ น่ำเฮง (ลูกค้าเลือกได้)

รายละเอียดเสาเข็มเจาะ 60
รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มเจาะขนาด 60 cm.

1. เหล็กข้ออ้อย 16mm. จำนวน 8 เส้น ยาว 20 เมตร หรือ ชั้นทราย (8 DB 16mm sd40)
2. เหล็กปอก 6 mm.ระยะห่าง 20 cm. มัดด้วย ลวดมัดเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม (วสท.) (RB6@20cm. sr24)
3. คอนกรีต สำเหร็จรูป กำลังอัด 240 Cu /Ksc เช่น ซีแพค นครหลวง ทีพีไอ น่ำเฮง (ลูกค้าเลือกได้)

เสาเข็มเจาะ